Ahhoz, hogy eljussunk egy nap megtervezéséhez, sok lépcsőt kell megtennünk, hiszen először ismernünk kell az adott évre vonatkozó új, kora gyermekkori nevelés tantervet, mert ennek megfelelően kell tervezünk. Fel kell mérnünk a gyerekek életkorát, érdeklődését, majd egy megfelelő egy éves ütemtervet kell kidolgoznunk, projektekkel, tematikus hetekkel. Amit itt tudni érdemes azoknak, akik nem a romániai tanügyi rendszerben dolgoznak, hogy az éves óvodai élet 6 fő téma köré csoportosul:

 • Ki vagyok/kik vagyunk?
 • Mikor, hogyan, miért történik?
 • Hogyan fejezzük ki érzelmeinket?
 • Hogyan tervezünk és szervezünk meg egy tevékenységet?
 • Élet a Földön
 • Mi akarok lenni/milyen akarok lenni?

A gyerekek egy tanévben maximum 7 projektben vehetnek rész, ezek a projektek külön maximum 5 hetesek lehetnek, de lehet egy napos projekt is.

Részlet egy éves ütemtervből:

A heti tervezésnél figyelembe kell vennünk a fejlesztési területeket:

 • fizikai fejlettség, egészséges életmód, személyes higiénia fejlődése;
 • érzelmi, szociális fejlesztés;
 • a tanulási képesség és a tanuláshoz való viszonyulás fejlesztése;
 • nyelv és kommunikáció, az írás olvasás előkészítése;
 • kognitív képességek, környező világ megismerése.

A napi tervezésnél pedig fontos szem előtt tartanunk a tanulási tevékenységeket és sorrendjüket, valamint időbeni elosztásukat:

 • személyes fejlődést célzó tevékenységek, rutinok, szabadon választható játékok, tevékenységek a tematikus központokban (a romániai gyakorlatban hat központ van, amelyben a gyerekeknek a felkínált témához kapcsolódó játékokat játszhatják: könyvtársarok, tudomány sarok, építőjátékok sarka, művészet, asztali játékok, szerepjátékok sarka);
 • áthajlások (egyik tevékenységből való áthidalás egy másikba, lehet mondóka, dal, játék), tapasztalati tevékenységek szerinti tevékenységek (nyelv és kommunikáció terület: anyanyelv, román nyelv;
 • tudomány terület: környezetismeret, matematika;
 • esztétikai kreatív terület: képzőművészet, zenei nevelés; pszichomotoros terület;
 • ember és társadalom terület: közösségi nevelés, gyakorlati tevékenység, meseidő, mindennapos mozgás.

 

Most pedig jöjjön egy napi integrált tevékenységi terv! Az éves ütemtervnek, mint már említettem is, már év kezdetekor készen kell lennie, amelyet az igazgatóság szeptemberben láttamoz is. Ennek alapján minden héten az adott hét témáját kidolgozzuk napokra lebontva, van egy úgy nevezett Óvónők füzete, a Maros megyei gyakorlat „Mindentudó” füzetként emlegeti, amelyben a heti tervezés szerepel, ezen kívül pedig külön vannak a részletes napi tervek, amelyet a véglegesítő vizsga megszerzéséig a majd olvasható formában kell kidolgozni napi szinten, a véglegesítő vizsga után már egy rövidebb vázlat is elfogadott.

 

Mivel a tervekben rövidítéseket használunk csatolom a jelentésüket is:

FT – Fejlesztési terület ; R – Rutinok ; RT – Reggeli találkozó (a nap újdonsága, jelenlét számbavétele, időjárásnaptár aktualizálása, a napi tevékenység kapcsán követendő szabályok megbeszélése, reggeli;  Áth / T – Áthajlás/Átmeneti tev; MM – Mindennapi mozgás MP – A mese pillanata, Meseidő; SzFT – Személyes fejlődést célzó tevékenység; SzVJT / SZTJ– Szabadon választható játékok és tevékenységek a központokban; TTT – Tapasztalati területek szerinti tevékenységek NyKT – Nyelv és kommunikáció terület; TT 1 – Tudományok terület (Környezeteismeret); TT 2 – Tudományok terület (Matematika); ETT 1 – Ember és társadalom terület (Közösségi nevelés) ; ETT2 – Ember és társadalom terület (Gyakorlati- és Háztartási jellegű tevékenységek ; EKT 1 – Esztétikai és kreatív terület (Zenei nevelés) ; EKT 2 – Esztétikai és kreatív terület (Képzőművészeti nevelés); PMT – Pszichomotoros terület; IT – Integrált tevékenység

Ahhoz, hogy áttekinthetőbb, érthetőbb legyen egy az Óvónők füzetében levő napi terv, mintát is megmutatok, amit hetenként előre ki kell dolgozni: 

Ahogy megígértem, jöjjön tehát egy részletes Integrált tevékenységi terv!

INTERGRÁLT TEVÉKENYSÉGI TERV

 • A tevékenység időpontja: 2022.
 • Csoportlétszám: 18                                                                           
 • Korcsoport: 3-6 évesek
 • Téma: Élet a földön
 • Tematikus hét: Színek és formák világa
 • Tapasztalati területek szerinti tevékenységek:
 • Integrált tevékenység: Gyere velem Színországba!
 • A tevékenység megnevezése:
 • TT(K)-Környezetismeret: Színország lakói
 • TT(M)- Matematika: Formás világ
 • A tevékenység megvalósítási formája:
 • TT(K): megfigyelés, beszélgetés
 • TT (M): didaktikai játék, megfigyelés, beszélgetés

A tevékenység célja:

Ebben a tematikus hétben a színeket és formákat vesszük. Sokszínű a világunk, a csoportba járó gyerekek is sokszínűek, a szép, élénk színek kit ne motiválnának – ezért próbáljuk megismerni a körülöttünk levő világ színességét, formavilágát. A választott színnek természetesen mindig van valamilyen aktualitása. A színek világa a gyerekek számára a leginkább figyelemfelkeltő, vizuálisan jobban alapozott. Cél a komplex, tevékenységekbe ágyazott tapasztalatszerzésen keresztül ismeretek szerzése, elmélyítése a nevelési programba megfogalmazott tartalmaknak megfelelően.

Műveletesített feladatok:

TT(K)

 • MF1: ismerjék fel a színeket
 • MF2: nevezzék meg a színeket
 • MF3: csoportosítsák a képeket színük szerint
 • MF4: tudatosítsák, hogy mindennek van színe és formája
 • MF5: vegyenek részt aktívan a beszélgetésen, hallgassák társaikat
 • MF6: értsék meg és tartsák be az utasításokat
 • MF7: forgassák helyesen a könyvet, vigyázzanak a könyvre
 • MF8: válaszoljanak a feltett kérdésekre
 • MF9: vegyenek részt aktívan a beszélgetésben, a betervezett játékba

TT (M)

 • MF10: hallgassák figyelemmel, érdeklődéssel egymást
 • MF11: kövessék az óvónő utasításait
 • MF12: törekedjenek a formák megismerésére
 • MF13: érzékeljék a formák közti különbséget
 • MF14: fejlődjön tapintókészségük
 • MF15: tudják helyesen megnevezni a formákat és azok színét
 • MF16: értsék, élvezzék a játékot
 • MF17: használják helyesen, a játékok során a szabályokat

A tevékenység típusa: vegyes

Módszerek, eljárások, stratégiák: mesélés, beszélgetés, magyarázat, utasítás, játék, szemléltetés, gyakorlás, probléma felvetés, bemutatás, ismétlés, értékelés, dicséret, jutalmazás, megfigyelés

Didaktikai eszközök: képkártyák, korona, síkbáb, tábla, gyurmaragasztó, kupakok

Szervezési formák: csoportos, frontális, egyéni

SZEMÉLYES FEJLŐDÉST CÉLZÓ TEVÉKENYSÉGEK

Reggeli találkozás:

 • Köszöntés- Jó reggelt kívánok! Szervusztok pajtások!
 • Reggeli mondóka: Jó reggelt kék ég
 • Beszélgető kör: Hogy vagy xy pajtás?
 • Naptár aktualizálása
 • Hiányzók számbavétele
 • Reggeli üzenet/Napi teendők

Műveletesített feladatok:

 • MF18: fejezzék ki tiszteletüket egymás iránt, figyeljenek a körülöttük lévőkre
 • MF19: osszák meg személyes élményeiket
 • MF20: gyakorolják az aktív hallgatást, kommunikációt, döntéshozatalt
 • MF21: érezzék a valahova tartozás szükségességét
 • MF22: reagáljanak empatikusan társaik válaszaira, viselkedéseire
 • MF23: nevezzék meg azokat a gyerekeket, akik hiányoznak és hiányzásuk okát is
 • MF24: nevezzék meg a hét napjait és a jelenlegi napot
 • MF25: sorolják fel az évszakokat és a jelenlegi évszakot és jellegzetességeit
 • MF26: fogadják érdeklődéssel a nap üzenetét

Rutin:

 • Kézmosás
 • Tízórai elfogyasztása
 • Használt eszközök helyrerakása

Műveletesített feladatok:

 • MF27: használják a  papírzsebkendőt, használat után dobják el
 • MF28: menjenek egyedül az illemhelyre, amikor szükségét érzik.
 • MF29: mossanak kezet egyedül, kezet töröljenek                                                                              
 • MF30: helyesen mossanak kezet az étkezés előtt
 • MF31: segίtsenek helyre rakni a használt eszközöket

Áthajlás

-        mondóka: Kék ég alatt zöld a fű,

-        dal: Színes dal- színek gyerekeknek

-        énekes játék:

Műveletesített feladatok:

 • MF32: tartsanak ki a játék során
 • MF33: figyeljenek egymásra, segítsenek a kisebb társainak
 • MF34: énekeljenek érthetően, közepes hangerővel és helyesen az ismert dalt
 • MF35: figyeljenek az ének szövegének és dallamának érzékelésére és mozgásban való kifejezésére
 • MF36: használják helyesen a játék során a szabályokat
 • MF37: képesek legyen sétálni, énekelni egymás vállát megfogva
 • MF38: tudjanak egyenletesen tapsolni ének közben
 • MF39: tudjanak a népi gyermekjátékok játszásakor alkalmazkodni egymáshoz
 • MF40: értsék, élvezzék a zenei játékot
 • MF41: használják helyesen a játékok során a szabályokat

Szabad tevékenységek, játékok

Művészetek

-        kézimunka: ragasztás : Színkavalkád

 • MF42: használják helyesen a ragasztót
 • MF43: készítsék el az utasításoknak megfelelően a kockát
 • MF44: használják munkáikat a terem díszítésére

Tudomány

-        Színes dugó kirakó

 • MF45: ismerjék fel a színeket
 • MF46: válogassák ki a megfelelő dugókat
 • MF47: helyezzék megfelelő számban és színben a négyzetbe a dugókat

Mindennapi mese

Az óvónő meséje: Mentovics Éva: Ki csente el a színeket?

 • MF48: hallgassák figyelemmel az elmondott mesét
 • MF49: éljék bele magukat a történtekbe

Mindennapi mozgás

Szabadon választott játékok az óvoda udvarán: népi gyermekjátékok

 • MF50: Lelkesednek, kedvelik a szabadtéri tevékenységeket , ahol beépítenek, kinyilvánítanak mozzanatokat, élményeket a mindennapi tevékenységekből
 • MF51: Tudjanak a népi gyermekjátékok játszásakor alkalmazkodni egymáshoz
 • MF52: A gyermekek értsék, élvezzék a zenei játékot         
 • MF53: Használják helyesen a játékok során a szabályokat

 

 

2022. január 13.
Nagy Tímea
Nagy Timea

Óvónő vagyok. Erdélyben születtem, Marosvásárhelyen, egy a városhoz közeli falucskában élek. Tanulmányaimat a marosvásárhelyi Babeș–Bolyai Tudományegyetemen végeztem.

Írásaimmal célom, hogy bemutassam a közösségeinkben folyó néha nehéz, de annál csodálatosabb munkát és azok eredményeit. Népi hagyományaink megőrzése rajtunk is áll vagy bukik. Az óvodában rakjuk le a kibontakozó életek alapjait, az első behatások életre szóló élményt jelentenek, ezekből építkezünk. Az átélt élmények örökre szólnak. Remélem, az olvasó is meglátja a csodát, amelyet a gyermeki szívek vidám együttdobbanása jelent.